Stichting Programmeertaal Pascal
Handelend onder BLAISE PASCAL MAGAZINE
Vestigingsadres: Edelstenenbaan 21
3402 XA IJsselstein NEDERLAND
Telefoonnummer: +31 (0)6 21.23.62.68
E-mailadres: office @ blaisepascal.eu
de spaties in het emailadres zijn bewust geplaatst,
u moet ze weglaten.


Webadres: www.blaisepascal.eu


KvK-nummer: 30202429
Btw-nummer: NL814254147B01


Algemene voorwaarden
Voor u zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting Programmeertaal Pascal met als handelsnaam BLAISE PASCAL MAGAZINE
- deze naam wordt hierna verkort weergegeven als BPM - direct toegankelijk en van toepassing.
De Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld in navolging van de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER).
Wij volgen deze:
de Algemene Voorwaarden BPM bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.
Bedenktijd: 14 dagen
Het BPM Waarborg geeft bij de aanschaf van producten en diensten recht op een bedenktijd van minimaal 14 kalenderdagen; zonder opgave van redenen kunt u het gekochte retourneren. De retourkosten van de vracht zullen moeten worden betaald dor de afzender en kunnen dus niet verhaald worden op BPM

Deze bedenktijd geldt niet voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn;
die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen;
voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
voor losse kranten, tijdschriften of magazines en voor producten gekocht op een openbare veiling.

De bedenktijd geldt eveneens niet voor pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW, overeenkomsten van personenvervoer en diensten die strekken tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten betreffende vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode; die met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument in hun geheel zijn geleverd voordat de bedenktijd is verstreken en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht; waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen;

met betrekking tot de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de consument;
Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig met producten om te gaan. Het retourneren van producten dient onbeschadigd en zo veel mogelijk in originele verpakking plaats te vinden.

Klachtenafhandeling
Indien u klachten heeft kunt telefonisch contact opnemen +31 (06.21.23.62.68) of schriftelijke kennisgeving of per e-mail melden aan
office @ blaisepascal.eu:
de spaties in het emailadres zijn bewust geplaatst,
u moet ze weglaten.

U meldt de klacht bij BPM
Gegevensverwerking:
Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert BPM op het volgende:
BPM heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Uw gegevens worden NOOIT door ons beschikbaar gesteld aan derden tegen betaling.
Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van BPM .


Deze voorwaarden kunt u ook downloaden

 

Delphi Programming Community Homepage Login Homepage Homepage Lazarus website